Obecné zásady BSR

OBECNÉ ZÁSADY BSR    (BOWLING SQUASH RELAX)

 1. Provozní doba BSR je v pracovní dny od 13:00 hod do 22:00 hod, víkendy a svátky od 9:00 hod do 24:00 hod. Plánované a mimořádné termíny uzavření BSR (údržba, pravidelné opravy, turnaje, některé svátky, apod.) provozovatel BSR ohlásí předem na informační tabuli.
 2. Zákazník je povinen dodržovat provozní řád BSR, dbát pokynů obsluhujícího personálu, trenérů a instruktorů a chovat se ohleduplně k ostatním zákazníkům.
 3. V objektu BSR je zakázáno kouřit, požívat omamné látky a konzumovat donesené jídlo a nápoje (oslavy po dohodě s obsluhou).
 4. Zákazník muže využívat BSR a jeho jednotlivé části a zařízení jen k účelům, ke kterým jsou určené, a to dle zásad bezpečnosti provozu, požární ochrany a hygieny.
 5. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je zákazník povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, dále vyvarovat se takovému způsobu hry, při které by hrozilo zranění vlastní nebo soupeřovo a při které by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení BSR. Zákazník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu nese za něj plnou zodpovědnost. Zákazník, který způsobil škodu na zařízení a vybavení BSR (nebo jejich části), příp. ztratí zapůjčený předmět, v souladu s § 420 a násl. Občanského zákoníku vzniklou škodu provozovateli BSR uhradí v pořizovací ceně ihned, nejpozději však do5 dnů od vzniku škody, popřípadě prostřednictvím pojišťovny u které má zákazník sjednanou odpovědnostní pojistku. Jestliže zákazník zlomí vypůjčenou raketu je povinen uhradit pevnou částku 500,-Kč (jedná se o velmi malé % původní ceny rakety).
 6. Zákazník podává připomínky a uplatňuje reklamace v recepci BSR u obsluhujícího personálu, kde také získá veškeré další informace.
 7. Zákazník cenné předměty neodkládá do skřínek v šatně, ale má povinnost je uložit u obsluhy recepce. Šatní skříňky slouží pouze k uložení šatstva.
 8. V zájmu zajištění bezpečnosti zákazníků mohou být některé prostory této budovy zabezpečeny a snímány bezpečnostní kamerou. Veškeré záznamy budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy. Záznamů muže být použito pouze za podmínek stanovených platným právním řádem.
 9. Pro potřeby první pomoci je v recepci BSR lékárnička, vybavena dle platných předpisů.
 10. Provozovatel BSR  odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce. Nářadí se desinfikuje otíráním vlhkým šátkem s roztokem dezinfekčního prostředku v rámci týdenního úklidu.
 11. Všichni zákazníci BSR jsou povinni seznámit se s bezpečnostními předpisy a provozním řádem BSR a bez výhrad je dodržovat. Provozovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo ke změnám v Provozním řádu BSR bez předchozího upozornění.